Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Debata Społeczna w Woli Gułowskiej

DSC 8302W dniu 7 grudnia 2017 r. w Domu Kultury „Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków” w Woli Gułowskiej odbyła się ewaluacyjna debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie gmin: Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków. Organizatorem spotkania był nadkom. Leszek Misiak Komendant Powiatowy Policji
w Łukowie. W spotkaniu uczestniczył st.bryg Tomasz Majewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, uczestnikami byli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy powiatu łukowskiego.

Na wstępie głos zabrał nadkom. Leszek Misiak, który powitał wszystkich uczestników i przypomniał ideę debat społecznych. Komendant Komisariatu Policji w Adamowie kom. Marcin Baniak przedstawił prezentację obrazującą przestępczość na terenie działania Komisariatu Policji w Adamowie oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Dariusz Zdanikowski omówił funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa".

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Majewski przedstawił zebranym informacje statystyczne o prowadzonych przez PSP i OSP działaniach ratowniczo-gaśniczych, zagrożeniach jakie niesie za sobą nieprawidłowe postępowanie przy ogrzewaniu mieszkań w sezonie zimowym oraz zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla w okresie grzewczym. Omówił także działania prewencyjne prowadzone przez łukowskich strażaków. Odniósł się do prowadzonej akcji „Czad i ogień. Obudź czujność”, w trakcie której podczas spotkań strażaków z młodzieżą szkolną, pogadanek prewencyjnych na temat czadu, przekazywane są ufundowane przez Starostwo Powiatowe czujniki tlenku czadu. Do chwili obecnej takie spotkania odbyły się już w kilkunastu placówkach. Do przekazania jest 30 czujników tlenku czadu. Komendanta Majewski poruszył temat budowy nowej sieci jednostek KSRG w latach 2017-2020 poprawiających stan bezpieczeństwa w gminach powiatu łukowskiego, mówił także o doposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej w specjalistyczny sprzęt.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w zakresie policyjnych i strażackich działań. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie gmin: Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków. Nie zabrakło też słów podziękowania w kierunku policjantów i strażaków za ich służbę na rzecz lokalnej społeczności. 

Debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji, Państwowej Straży Pożarnej nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością.