Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Dofinansowanie zakupu samochodu z WFOŚiGW

Logo WFOSIGW LublinKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „ Zakup samochodu do rozpoznawania zagrożeń i dowodzenia działaniami ratowniczymi dla KP PSP w Łukowie”.

Całkowity koszt zadania 129 900,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), - wkład własny KP PSP w Łukowie 69 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100, dotacja z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 60 000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). .