Plan działania

PLAN PRACY
Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łukowie na lata 2019 – 2022

Lp. Temat zadania Termin realizacji Odpowiedzialny
1. Posiedzenia Zarządu Koła raz w kwartale Prezes
2. Organizacja 2 zebrań ogólnych członków Koła styczeń -grudzień Zarząd
3. Sporządzenie wniosków o odznaczenia wg potrzeb Sekretarz -Prezes
4. Przygotowania zaproszeń członkom Koła na planowane uroczystości i spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa wg potrzeb Sekretarz -Prezes
5. Udział członków Koła w obchodach „Dnia Strażaka” (współudział w organizacji) maj członkowie Koła
6. Udział członków Koła w „Spotkaniach opłatkowych” organizowanych przez KP PSP w Łukowie (współudział w organizacji wg potrzeb) grudzień członkowie Koła
7. Udział członków Koła w organizowanych przez inne organizacje uroczystościach czerwiec członkowie Koła
8. Propagowanie działalności Koła ZEiRP RP na stronie internetowej KP PSP w Łukowie cały rok
(na bieżąco)
Prezes

Sekretarz

9. Udział w posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie wg zaproszeń Prezes,                 członkowie Zarządu
10. Udział w szkoleniach i wyjazdach integracyjnych organizowanych przez ZW ZEiRP RP w Lublinie wg zaproszeń członkowie Koła
11. Prowadzenie tablicy informacyjnej Związku (na tablicy ogłoszeń KP PSP Łuków) wg potrzeb Prezes

Sekretarz

12. Nawiązywanie kontaktów z kolegami przechodzącymi na emeryturę lub rentę pożarniczą celem zwiększenia stanu ilościowego naszego Koła na bieżąco Zarząd
13. Bieżące utrzymywanie kontaktów z emerytami i rencistami pożarnictwa – członkami Koła na bieżąco Zarząd
14. Udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłych emerytów i rencistów pożarnictwa wg potrzeb członkowie Koła