Rys historyczny

Koło Powiatowe Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Łukowie zawiązało się na zebraniu założycielskim w budynku Komendy Powiatowej PSP w Łukowie w dniu 14 kwietnia 1996 r. – liczba założycieli 9 osób.

W chwili powstania Koła ZEiRP RP w Łukowie Komenda Rejonowa PSP przy której działało Koło była w strukturach woj. siedleckiego. W zebraniu uczestniczyło 11 osób, z ramienia Zarządu Wojewódzkiego woj. siedleckiego obecny był st. kpt. Zbigniew Drewnowski, który zapoznał obecnych ze statusem związku oraz przekazał deklaracje członkowskie uczestnikom spotkania. Spośród obecnych byłych funkcjonariuszy 9 wyraziło chęć wstąpienia do związku i złożyło deklaracje członkowskie. W dalszej części odbyła się dyskusja i wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Na funkcję Prezesa wybrano Irenę Kostian, funkcje Sekretarza powierzono Stefanowi Mojzychowi , natomiast Skarbnikiem został Witold Wiśniewski.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: Mieczysław Markowski – Przewodniczący, Marian Łukasik – Członek .

W tym czasie stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie pełnił bryg. mgr inż. Stanisław Karmowski.

W grudniu 1996 roku z przyczyn zdrowotnych rezygnację z funkcji Prezesa Koła ZEIRP RP w Łukowie złożyła Irena Kostian a zastąpił ją Stefan Mojzych.

W listopadzie 1999 roku na spotkanie do Koła w Łukowie przybył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie kol. Jerzy Górnicki, który zapoznał się z łukowskim środowiskiem emerytów ,jego działalnością, warunkami i problemami nurtującymi działaczy. Wizyta ta powodowana była Reformą Administracyjną Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku gdzie powiat łukowski znalazł się w strukturach woj. lubelskiego.

W 2002 roku , na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym został wybrany Zarząd Koła Powiatowego ZEiRP RP w Łukowie w następującym składzie: Prezes – Stefan Mojzych, Sekretarz – Malecki Bogumił, Skarbnik – Karwowski Tomasz.

W 2007 roku, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany Zarząd na następną kadencję w następującym składzie: Prezes – Stefan Mojzych, Sekretarz – Malecki Bogumił, Skarbnik – Karwowski Tomasz.

W lutym 2011 roku, na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym został wybrany Zarząd Koła Powiatowego ZEiRP RP w Łukowie w następującym składzie: Prezes – Janusz Pawlak, Sekretarz – Tomasz Karwowski, Skarbnik – Stefan Mojzych.

Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący – Ossowski Marek, Sekretarz – Wysokiński Karol, Członek – Prokopowicz Jan.

W styczniu 2015 roku, na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym został wybrany Zarząd Koła Powiatowego ZEiRP RP w Łukowie w następującym składzie: Prezes – Janusz Pawlak, Sekretarz – Tomasz Karwowski, Skarbnik – Stefan Mojzych, Członek – Lendzion Piotr, Członek – Ruciński Przemysław.

Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący – Ossowski Marek, Sekretarz – Wysokiński Karol, Członek – Prokopowicz Jan.

W lutym 2019 roku, na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym został wybrany Zarząd Koła Powiatowego ZEiRP RP w Łukowie w następującym składzie: Prezes – Bogdan Dębowski, V-ce Prezes – Bogumił Małecki, Sekretarz – Krzysztof Jankowski, Skarbnik – Krzysztof Wysokiński, Członek – Adam Kowalski.

Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący – Stefan Mojzych, Sekretarz – Piotr Lendzion, Członek – Tomasz Karwowski.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Koło Powiatowe w Łukowie liczyło 13 emerytów i rencistów pożarnictwa, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 liczyło 18 emerytów i rencistów pożarnictwa, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 liczy 20 emerytów i rencistów pożarnictwa. W ramach działalności statutowej Związku, kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są posiedzenia Zarządu Koła, w trakcie których przekazywane są informacje otrzymywane z Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP oraz informacje bieżące związane z funkcjonowaniem Koła oraz współpracy z Komendą Powiatową PSP w Łukowie. Członkowie Koła uczestniczą w wielu spotkaniach, naradach, szkoleniach i uroczystościach organizowanych przez Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, Komendę Powiatową PSP w Łukowie ,oraz innych uroczystościach.

Opracował: Prezes Koła ZEiRP RP w Łukowie Bogdan Dębowski