Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła ZEiRP RP w Łukowie

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła odbyło się w dniu 1 lutego 2020 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Łukowie.
W zebraniu wzięło udział 23 osoby z pośród 29 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła Bogdan Dębowski,który powitał   Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie st. bryg. Tomasza Majewskiego oraz wszystkich obecnych członków Koła.

Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2019 w następującej kolejności:

  • W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności za rok 2019 przedstawił Prezes Koła ZEiRP RP w Łukowie Bogdan Dębowski.
  • Z finansów Koła informacje (sprawozdanie)  przedstawił Skarbnik Koła kol. Krzysztof Wysokiński.
  • W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił kol. Piotr Lendzion (sekretarz). W swoim sprawozdaniu,komisja rewizyjna nie wnosiła uwag do działalności statutowej Zarządu Koła i prowadzonych spraw finansowych. Sekretasz KR Piotr Lendzion w imieniu Komisji Rewizyjnej zwrócił się o  udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła za rok sprawozdawczy 2019.

Podjęto dyskusję nad przedłożonymi sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła ,podczas której dziękowano Zarządowi za wykonanie w całości założen które przyjęto w planie pracy  Koła na rok 2019. Podkreślano bardzo dobre prowadzenie finansów przez Skarbnika jak również doskonale przygotowane zebrania i spotkania integracyjne.

Obecni na Zebraniu członkowie Koła ZEiRP RP W Łukowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Koła za rok 2019. Po dyskusji przyjęto plan pracy na rok 2020. Plan pracy nie jest dokumentem zamkniętym, jesteśmy otwarci także na inne propozycje naszych członków.

W swoim wystąpieniu,  Komendant Powiatowy PSP w Łukowie podziękował za zaproszenie , jak również za bardzo dobrą współpracę  z Zarządem Koła ZEiRP RP , przekazał życzenia noworoczne wszystkim zebranym i zaprosił do dalszej owocnej współpracy.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków przedstawiono propozycję rozważenia ufundowania sztandaru dla  Koła w Łukowie i ewentualnie podjęcie prac związanych z tą propozycją, jak też przedstawiono propozycję organizacji wycieczki 3-dniowej dla członków Koła.

Prezes Zarządu Koła zamykając Walne Zebranie, podziękował członkom Związku oraz gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku.Zaprosił wszystkich do pamiątkowego zdjęcia. Po części oficjalnej,członkowie Koła oraz goście udali się na obiad.