Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Łukowie.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła w Łukowie odbyło się 10 lutego 2019 roku. Otwarcia zebrania dokonał kolega Janusz Pawlak – Prezes Zarządu Koła, który powitał zebranych oraz zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2015 – 2018 przedstawił kol. Janusz Pawlak, sprawozdanie finansowe kol. Skarbnik – Stefan Mojzych natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kol. Jan Prokopowicz, wnioskując o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Absolutorium udzielono jednogłośnie.

W wyniku wyborów Zarząd Koła na kadencję 2019-2022 przedstawia się nstępująco:

Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP w Łukowie            –  Dębowski Bogdan

Vice Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP w Łukowie    –  Małecki Bogumił

Skarbnik  Zarządu Koła ZEiRP RP w Łukowie        – Wysokiński Krzysztof

Sekretarz  Zarządu Koła ZEiRP RP w Łukowie       –  Jankowski Krzysztof

Członek   Zarządu Koła ZEiRP RP w Łukowie         –  Kowalski Adam

oraz Komisji Rewizyjnej ZEiRP RP Koło w Łukowie w osobach:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                       – Mojzych Stefan

Członek Komisji Rewizyjnej                                     – Karwowski Tomasz

Członek Komisji Rewizyjnej                                     – Lendzion Piotr

Wynikłe z dyskusji ustalenia wprowadzono do planu pracy na rok 2019 oraz 2019 – 2022. Podsumowania zebrania dokonał  nowowybrany Prezes – Bogdan Dębowski.