Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Debata społeczna w Starych Kobiałkach

debata

W dniu 21 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach, gm. Stoczek Łukowski odbyła się ewaluacyjna debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” skierowana do mieszkańców miasta Stoczek Łukowski oraz gmin Stoczek Łukowski, Stanin i Wola Mysłowska. Organizatorem spotkania był nadkom. Leszek Misiak Komendant Powiatowy Policji w Łukowie. W spotkaniu uczestniczył bryg. Paweł Wysokiński z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, uczestnikami byli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy powiatu łukowskiego.

 
 

Na wstępie głos zabrał nadkom. Leszek Misiak, który powitał wszystkich uczestników i przypomniał ideę debat społecznych. Komendant Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim podinsp. Krzysztof Skwarek przedstawił prezentację obrazującą przestępczość na terenie działania Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Debata ta była okazją zapoznania zaproszonych gości z ogólnopolską kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Z-ca Komendanta Powiatowy PSP w Łukowie przedstawił zebranym informacje o zagrożeniach jakie niesie za sobą nieprawidłowe postępowanie przy ogrzewaniu mieszkań w sezonie zimowym oraz zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla w okresie grzewczym. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z głównymi przesłaniami kampanii, tj.

  • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
  • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
  • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
  • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
  • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
  • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w zakresie policyjnych i strażackich działań. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Stoczek Łukowski oraz gmin Stoczek Łukowski, Stanin i Wola Mysłowska.

Debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji, Państwowej Straży Pożarnej nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością.